همراه با بانو ماهی چی و خواهران و خواهر زاده هایش

همراه با بانو ماهی چی و خواهران و خواهر زاده هایش
یکی داشت از بالا نگاره می گرفت و گفت آنجا را نگاه کنیم، بی خبر از آنکه یکی هم از روبرو دارد شلیک می کند