پرستو جان! بیا جان شکوفه

پرستو جان! بیا، جان شکوفه
بیاور باز باران شکوفه
دوستان ارجمند، نوروز امسال هم قرار است برای ۱۵۰ نفر از دانش آموزان مادر سرپرست و خواهر و برادران کوچکتر آنها رَخت و کفش نو پیشکش کنیم، این ناشدنی است مگر با پشتیبانی و مهربانی شما.
هزینه ی یک دست پوشاک نو با جنس خوب تر نزدیک ۱۸۰ هزارتومان است.
یاری نمایید که نوروز و آغاز سال نو برای این کودکان هم با شادی و لبخند و خاطره ی خوش همراه شود.
چشم به راه تان هستیم.
شماره کارت :
۶۳۹۵۹۹۱۱۷۳۶۰۸۶۵۴
شماره حساب:
۰۱۰۳۵۰۵۰۱۶۲۵۳۴۳
شماره شبا:
IR100520000010350501625343
بانک قوامین – به نام نادر موسوی