پژوهشگاه دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشگاه دانشگاه صنعتی شریف
با کوشش موسسه ی حامیان فردا کارگاه روش های تامین مالی در “سمن” ها، زیر نظر جناب دکتر “درمان” برگزار شد، کارگاهی بسیار سودمند، بایسته و کارآمد