چرخه ی نکبت و جنگ

گردش چرخه ی ویرانگر و بیمارِ فقر و بی سوادی و تعصب و انتحار و جنگ در افغانستان را با آموزش انسانی به کودکان می توان کُند و قطع کرد. هیچ راه میانبری هم وجود ندارد.
پ.ن: بهاره دانش آموز درسخوان و خندان و پرانرژی دبستان ماست که امسال کلاس چهارم می رود.