چشمان گریان

در آخرین لحظات نمایشگاه آمد با چشمان گریان، گفت آمده بودم کاغذپران بخرم راهم نمی دادند. هنگامی که کاغذپران ها را دادم گفت چند می شود؟ گفتم با این اشک هایی که تو ریختی مگر می شود پول بگیرم ازت؟☺️