چشم انداز

1397-3-6- برگشتم که با این چشم انداز چشم نواز روبرو شدم، تا چند ثانیه فیلم گرفتم پرواز کرد و رفت دنبال نانِ چاشت.😋
نمی دانم داشت به چوچه اش غذا می داد یا می خواست بیرون برود که ماچش کرد!😍