چمن های کاشته شده در کفشها

1397-2-26-چمن های کاشته شده در کفشها هنوز سر سبزاند. تنها کفشی که دانه های نارنج آن هم سبز شد کفشهای شاعر کودکان بود.😍
شادکام باشی دوست خوب بچه ها، جناب نوروزی.
نارنج هایت خجسته باد نیکمرد.❤️