کابل در قلب تهران 

کابل در قلب تهران
گزارش امروز روزنامه “آسمان آبی” از دبستان و بچه های ما