کابل در قلب تهران؛ تهران در قلب کابلیان

کابل در قلب تهران؛ تهران در قلب کابلیان
در آموزشگاه فرهنگ درکنار آموزش بچه ها به خانواده های آنان نیز آموزش داده می شود