کارنامه ی پایان سال بهاره و فرشاد

1397-3-8-به بهاره و فرشاد گفته بودم اگر کارنامه ی پایان سالتان را بیاورید برایتان جایزه می دهم، امروز هردو با کارنامه و نمره های”خیلی خوب” آمده بودند.😜
درسخوان و تندرست بمانید بهار و فرشادجان.😍