کارگاه نقاشی

 برگزاری کارگاه نقاشی برای دانش آموزان با همکاری گروه هنری “دایره ی گچین”، با سپاس از جناب سعادت و جناب هدایتی نیا و دیگر همکاران ارجمندشان که روز شادی را برای بچه ها به یادگار گذاشتند