کارگاه نقاشی

کارگاه نقاشی
همراه با جناب نوروزی و بچه هایی که سخت درگیر کشیدن نقاشی هستند
با سپاس از دوست ارجمندم جناب “سعادت” که زمینه ی این کارگاه را برای بچه ها فراهم کردند