کارگاه یک روزه نقاشی

کارگاه یک روزه نقاشی به نام ” نقاشی، تجربه، خلاقیت” با همکاری گروه هنری “دایره ی گچین” برای دانش آموزان آموزشگاه فرهنگ