کتابخانه ی دروازه غار

 با ورود مجله ی کودکان آفتاب و کتاب های بزک چینی، شعر های دلگیر و غچی غچی بهار شد از مرزهای ایران فراتر رفت
کودکان آفتاب، مجله ای ست برای آن دست از بچه هایی که مانند خورشید در محله های حاشیه می درخشند. مجله ایست برای کودکان افغانستانی تبار. و چتر های دلگیر و غچی غچی بهار شد، ترانه های عامیانه  ی مردم افغانستان است ترانه هایی که با ورودشان به کتابخانه و استقبال گرم کودکان از آن ها بار دیگر به ما ثابت کردند ادبیات تمام مرز ها را می شکند و عامل اتحاد ملت هاست