کتابخانه ی کوچک

امروز، ساخت و کاشت کتابخانه ی کوچک در هر کلاس با دستان هنرمند دوست ارجمند و همکار دیرین و نخستین سالهای دبستان “علی احمدی” گرامی، چاشت شوربا زدیم و بسیار یادمانه ها تازه کرده و غش غش خندیدیم ۱۳۹۶/۱۶/۹