کتاب بخوانیم

1397-7-17- مغازه بازیافتی کاغذ نزدیک کتابخانه دبستان
کتاب می تواند جلو ترمز بریدگی و افراط آدمها و جوامع را بگیرد!
کتاب بخوانیم.😊