کفشهای یک شاعر

1397-3-8-گویا کفشهای یک شاعر زبان گیاهان را بهتر از دیگران می داند! 😊
کفشهای جناب نوروزی، ترانه سرای خوب کودکان که دانه های نارنج تنها در اینجا سبز شدند.😍
سرسبز و جانشاد باشی رفیق.