کفش های مهربان

امروز جشن کاشت دانه های نارنج بود در میان کفش‌ها برای بهار
بچه ها و آموزگارشان در میان کفش های کهنه ی خود دانه های نارنج کاشتند و خاک بازی و شادی کردند