کودکان آفتاب

۱۳۹۶-۱۰-۳- کودکان آفتاب
.روز یکشنبه با همراهی بانوان مژگان مشتاق، مهسا مکی، زهرا جوادی نشست کارسپاری ماهنامه برگزار شد، امیدوارم که با آمدن بانو مشتاق و بانو مکی کار چاپ ماهنامه دوباره چاپ شود.