گزارش از دبستان فرهنگ

کابل در قلب تهران؛ روزنامه “آسمان آبی” امروز را از دکه های روزنامه فروشی بخرید
و گزارش دبستان و بچه های فرهنگ را در آن بخوانید