گزارش بخش نخست توزیع بسته های بهداشتی … 😍

۱۳۹۹/۱/۱

سپاس از اینکه در کنارمان هستید… 🙏🌺 سپاس از دوستانی که در تهیه و توزیع این بسته ها ما را یاری کردند، چه به صورت پیشکش بسته های بهداشتی و یا پیشکش کمک های مالی نقدی… قطعا اگر یاری و همراهی شما عزیزان نبود این امر ممکن نمیشد.
مجتمع آموزشی فرهنگ کوشش دارد تا در روزهای آینده بخش دوم توزیع را آغاز کند که شما عزیزان و مهرورزان را در جریان آن خواهیم گذاشت. 😊
نوروزتان شادباش و خجسته … 💚