گفتگو با زمان

96/12/20_ گفتگو با زمان
.این کتاب را باید هر کسی که کودکی دارد یا با کودک و آموزش سر و کار دارد بخواند. کتابی که اندوخته های ناب بانویی عاشق است در گستره ی آموزش و کودک. من امروز آغازش کردم