گل های گلستان دانش

جمعی از گلهای گلستان دانش در مدرسه خود گردان فرهنگ در تهران