یک دبستان تمام افغانستانی

بیشتر دانش آموزان این دبستان بچه های کار و مادرسرپرست هستند که برای آموزش و تغذیه نیاز به پشتیبانی و حمایت انسانهای نیکوکار دارند