یک روز خوب

 یک روز خوب؛ شاد هستم چون با تو هستم من
می شود با ما این جهان روشن