یک نقاشی

ین نقاشی را شنبه بانو محمدی آموزگار مصطفی حسینی- همانی که گفت پرچم نداریم- داد، گویا یک هفته پیش کشیده برایم. در میان این چند نفر یکی را غول نامیده که نمی دانم کیست؟!