1397-7-15

امروز دوست ارجمندم دکتر صادق دهقان به همراه بانوان قاضی و جبارپور آمده بودند به دیدار بچه ها و دبستان.
برای هزارمین بار شاید برای خودم و برای نخستین بار برای آنها تاریخچه ی دبستان و روزهای گذشته بر آن را از آغاز تا پایان بازگو کردم. 😇😵
سپاس از مهرتان دوستان گرامی که با مهربانی و دلگرمی روز زیبایی را برای همه ی ما آفریدید.