1397-7-18

با شوخی پرسیدم سمت خانه تان برف آمده بود؟ خواهر بزرگترش با خنده گفت: نه.
گفتم با دیدنت منم سردم شد. 😂