سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

غرفه انتشارات تاک و خانه کودکان کودکان افغانستان
در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سالن U شرقی، بخش کشورها، راهرو F1. غرفه چهارم
چشم به راهتان هستیم
کمینه(لااقل) یک کتاب بخیریم و بخوانیم!