روز جهانی کودک و بی روزگاری کودکان افغانستان

روز جهانی کودک و بی روزگاری کودکان افغانستان
نوشته ی مجتبی موسوی دانش آموز کلاس دوم برای جشنواره ی دستهای کوچک دعا تابستان ۱۳۸۸