پرچم های دبستان فرهنگ

سرانجام پرچم های دبستان برپا شدند. یک نفر خواست و تلنگر زد؛ پرچم ها برافراشته شدند.زنده باشی مصطفی کوچولوی دلیر که یادآوری کردی و دبستان دارای پرچم شد