تجربه ی ناب، ماندگار و شادی آور

غذا خوردن با چوب های ژاپنی تجربه ی ناب، ماندگار و شادی آوری برای بچه ها بود که با همکاری و مهربانی بانو ماهی چی و خانواده اش برای بچه ها به یادگار ماند