برداشتن لوبیا ها

تمرکز بچه ها روی برداشتن لوبیاهای خام با چوب های ژاپنی، دماغ شان را هم بالا نمی کشیدند که تمرکزشان به هم نخورد و لوبیای شان نیفتد