درخت دوستی

درخت دوستی
.امروز با کمک بچه ها و همکاری شهرداری رفتیم 90 نهال درخت را کاشتیم. کارآزمایی بسیار زیبایی بود برای بچه ها و خودم که نمی دانم واپسین درخت زندگی ام را کی و کجا کاشته بودم