طناب بازی

96/12/15 – طناب بازی
دوستی ارجمند امروز 25 شماره طناب بازی برای بچه ها فرستادند
طناب هایی با شماره انداز و رنگ های زیبا و شاد که شادمانی می آورند
.خانه ات آباد جناب “دوروش”، دوست خوب بچه ها