ده سال پیش، سال آموزشی ۱۳۸۸
یادم هست هنگام گرفتن نگاره ی پس از این، یکی از بچه ها شکلک در آورد، عکاس گفت: شکلک در نیار بچه.
منم گفتم: بچه ها هرکس هر شکلکی بلده و دوست داره در بیاره.😍😅
#دبستان_فرهنگ_کودکان_پناهجو
#خانه_کودکان_افغانستان
#کودکان_افغانستان #خانه_کودکان_آفتاب #دبستان_فرهنگ #افغانستان #آموزش #نادر_موسوی #آموزگار #ایران