زنگوله مدرسه به صدا درآمد 🌈🎼🎊🎉

۱۳۹۸-۷-۱۳
امروز زنگوله مدرسه فرهنگ به صدا درآمد و بیستمین سال آموزشی به طور رسمی آغاز شد.
هفته اول مهر ثبت نام ها همچنان ادامه داشت، دانش آموزان تا آخرین روزهای شهریور و روزهای آغازین مهر در تلاش برای ورود به مدارس دولتی هستند و هر ساله تعدادی مهرماه به دانش آموزان اضافه می شوند؛ ما نیز منتظر می مانیم تا همه با هم کلاس و درس را شروع کنیم.
امسال با ۲۰۰ دانش آموز و البته کمی دیرکرد آغاز سال تحصیلی را جشن می گیریم. 😊❤️
#دبستان_فرهنگ_کودکان_پناهجو
#خانه_کودکان_افغانستان
#کودکان_افغانستان #خانه_کودکان_آفتاب #دبستان_فرهنگ #افغانستان #آموزش #نادر_موسوی #آموزگار #ایران