I love you

 

هنگام گرفتن نگاره خواستم بچه ها شاد شوند و فریاد بزنند، جمله ای را که معمولا بیشترشان در نامه و نقاشی برایم می نویسند را گفتم بگویند، آنها هم با همه ی انرژی فریاد زدند، منم گفتم:
I love you too!😍