بانو صادقی استاد دانشگاه تهران

همراه با بانو صادقی استاد دانشگاه تهران و گروهی از دانشجویان و دوستان