گفتگو با دویچه‌وله : کودکان افغان هم‌نیمکتی‌های تازه در مدارس ایران

نادر موسوی از شکل‌گیری نگرشی مثبت به مهاجران در جامعه ایران در چند سال اخیر خبر می‌دهد وآن را مرهون تغییر رویکرد رسانه‌های جمعی ایران و هم‌چنین فعالیت شبکه‌های اجتماعی می‌داند.
او می‌گوید: «نگرش منفی که بیش از سی سال به‌وجود آ مده را نمی‌توان در دو یا سه سال کمرنگ کرد ولی شرایط به طور کلی برای تحصیل و پذیرش مهاجرین در جامعه خیلی بهتر شده ولی هنوز به شکل مطلوب نرسیده است. نسل جدید در ایران به شدت مدافع مهاجرین شده‌اند.»

http://www.dw.com/fa-ir/a-40734520