اول مهر

رنگ امیزی مدرسه
آمادگی برای مهر

آمادگی برای مهر- شهریور 1397 (محبوبه محمدی، آموزگار مدرسه فرهنگ)...

مدرسه فرهنگ
هفدهمین اول مهر در باغِ دانش و دوستی

1395-7-7 - جلو در دبستان با بچه های کلاس اولی...

farhang school
باز آمد بوی ماه مهر

روزهای تابستان یکی پس از دیگری سپری شده و کم...