تابستان

تابستان 1385- واحد یک مدرسه

  در و دیوارهای کلاس ها و حیاط مدرسه سیاه...