جنگ

fayr fayr gun shot
معنای زندگی…

معنای زندگی...- نویسنده مژگان نظری- 17 مهر ماه 1400 به...

The way of liberation…
راه رهایی…

راه رهایی… 4 آبان ماه 1399 تنها راه رهایی این...

قصه ای برای گفتن

قصه ای برای گفتن این روز ها که در دبستان...

قربانیان جنگ

1396-7-29- حیاط دبستان آرزو و افسانه و الیاس تازه از...

our students
جنگ…

دیروز اتفاقی دیدمشان، پدرشان تازه در جنگ سوریه از دنیا...