خبرگزاری فارس

prominent Afghan teachers
تقدیر خبرگزاری «فارس» از معلمان نمونه افغانستانی

نشست نقد وبررسی وضعیت آموزشی مدارس مهاجر افغانستانی در ایران...