دانش آموزان افغان

یونس جان❤

همین چند روز قبل با مادر و دو خواهرش آمدند...