دانش آموز پیشین

دکتر مجتبی حسن زاده

دکتر مجتبی حسن زاده دانش آموز سابق مدرسه فرهنگ سال...

مریم عطایی

مریم عطایی کارشناس مدیریت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول...

سوریا حکیمی

سوریا حکیمی دانش آموز سابق مدرسه فرهنگ (صنف اول تا...

گلی قاسمی

گلی قاسمی بازیگر دانشجوی رشته‌ی روانشناسی در دانشگاه الزهراء- تهران...

فرناز غیاثی

فرناز غیاثی دانش آموز سابق مدرسه خودگردان فرهنگ دانشجوی سال...

سمیرا هاشمی

سمیرا هاشمی دانش آموز پیشین مدرسه فرهنگ (صنف اول تا...

بهاره طاهری

بهاره طاهری دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ تابستان سال...

دانش آموزان مدرسه فرهنگ

سید مصطفی و مجتبی موسوی دانش آموزان پیشین مدرسه خودگردان...

خان آقا احمدی

خان آقا احمدی صداپیشه و بازیگر تئاتر دانش آموز پیشن...

نوگل میرزایی

نوگل میرزایی دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ تابستان سال...

فریبا هوشمند

فریبا هوشمند دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ

مریم غیاثی

مریم غیاثی دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ دانشجوی علوم...

حمیده میرزایی

حمیده میرزایی مدرس زبان انگلیسی دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان...

پریسا اسکندری

پریسا اسکندری دانشجوی روانشناسی دانشگاه الزهراء تهران دانش آموز پیشین...

فریده تاجیک

فریده تاجیک دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ هنرجوی طراحی...

راحیل قاضی

راحیل قاضی آموزگار پایه ابتدایی و دانش آموز پیشین مدرسه...

شهربانو حیدری

شهربانو حیدری دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ دانشجوی روانشناسی...

دین محمد

1398-4-23- نزدیک این دبیرستان که رسیدم دیدم چهره ی آشنایی...

نوشته ی یادگاری شهربانو

نوشته ی یادگاری شهربانو- نویسنده نادر موسوی- 15 مهر ماه...

سمیه و مسعود ♥️ ♥️

1397-7-6- سمیه پارسال شاگرد ما و کلاس دوم بود. امسال...