فرهنگ پرس

خبرگزاری فرهنگ: وضعیت تحصیلی کودکان مهاجر در ایران

مردم افغانستان در پی ناامنی و جنگ طولانی مدت داخلی...