کودکان افغان

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام   نمی دونم چرا هیچ وقت ادم...

قصه ای برای گفتن

قصه ای برای گفتن این روز ها که در دبستان...

مدرسه فرهنگ
دستهای ما مهربان باهم😍

هفته ی پیش بانو «روحانی» به همراه مادر ارجمندشان آمدند...

پویش
انجمن دوستداران کودک پویش: کودک افغانستانی؛ گمشده میان آتش و دود

هفته گذشته تصویری از خبرگزاری رویترز منتشر شد که در...