کودک

second grader girl
انگشتان یکی از دختران کلاس دومی

1399-9-26 . . . بر پشت شیشه انگشت باد می...

پویش
انجمن دوستداران کودک پویش: کودک افغانستانی؛ گمشده میان آتش و دود

هفته گذشته تصویری از خبرگزاری رویترز منتشر شد که در...