ابر نقره کار

عبدالحسين توفيق در شمار شاعران رمانتيك سراي دهه ي چهل و پنجاه افغانستان است. رمانتيسم را مكتبي معرفي كرده اند كه واجد ويژگي هايي چون: توجه به احساسات و هيجانات فرد، توجه به طبيعت بشر و بشر طبيعي، خيال پردازي، گريز از اجتماع و طغيان بر ضد قواعد شعري است تنوع قالب در كار توفيق زياد است. او چنان كه گفته شد، به قالب هاي مهجور اين روزگار مانند مسمط و قصيده نيز توجه دارد.

در غزل پخته تر و سازمان يافته تر از ديگر قالب ها كار مي كند. غزل هاي توفيق وضعيت غزلهاي مكتب وقوع را دارند، البته با زباني نوتر كه گاهي هم در حد برخي از تركيبات به سبك هندي نيز توجه دارد. در مجموع توفيق شاعر نوگرايي است

از نظر مفهومي آن چه در كار اين شاعر جلب توجه مي كند، اهميت دادن به انسان و خدمت به انسان است. توفيق دروازه ي سعادت را در خدمت به خلق مي داند. او به زندگي خو د ساخته و به تعبير فيلسوفان اصيل توجه نشان مي دهد. شايد بتوان گفت كه فلسفه ي زندگي توفيق اندكي خيامي است. مضمون ديگر مورد توجه ايشان وطن است و كار براي ساختن وطن. درونمايه ي ايدئولوژيك، سياسي و تبليغي هرچند در برخي از مجموعه شعرهايش ديده مي شود، ولي به نسبت شاعران ديگر هم روزگارش بسيار كم و معتدل است و اين به ارزش كارهاي ايشان می افزايد. اين گزيده تلاش كرده دريچه اي درخور براي آشنايي با اين شاعر خوب زبان فارسي فراهم كند؛ هرچند بنا به دلايلي و از جمله در دست نداشتن تمام آثار ايشان نمي تواند نمونه ي كاملي باشد. مبناي كار ما در اين گزينش مجموعه شعرهاي «خطي در دشت» (1367)، پيغام دلها (1368)، «جوي بار »(بي تا) و «آهنگ صحرا» بوده است.

يك لحظه غافل از تو نگشتم، وفا ببين

يك ره مرا تو ياد نكردي، جفا ببين

حالي به رقعه اي ننوشتم، ادب نگر

آهي به نامه اي نكشيدم، حيا ببين

آوازه ات به چرخ رساندم، برو بپرس

خود در غمت به خاك نشستم، بيا ببين

مردم ز عشق و بر سر راهت نيامدم

همت نگر، غرور نگر، ادعا ببين

بر من ز سنگ، كوچگيانت ستاره ريخت

بر بام خود چو ماه برآ، ماجرا ببين

گفتم چو قامت تو شود عزتت بلند

بالا نگر، بلندي دست دعا ببين

ضد كرده اي كه چشم به چشمم نيفكني

يارب! تو را كه گفت كه « توفيق» را ببين؟

 

مجموعه ی اشعار عبدالحسین توفیق با گزینش ابوطالب مظفري

شعر افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu